C&N VINA

Công ty C&N VINA của chúng tôi thành lập năm 2005 và phát triển Cụm công nghiệp Hàn Quốc ở một số nơi, đồng thời mở rộng thành lập Cụm công nghiệp tập trung tại các vùng đang thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư hoặc chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước Việt Nam